Връщане и замяна

В качеството си на потребител по смисъла на ЗЗП, имате право на основание чл.50 от ЗЗП да се
откажете безусловно от сключения договор от разстояние или от договор извън търговски обект, без да
дължите неустойка или обезщетение и без да заплащате каквито и да е разходи, с изключение на тези за
доставянена поръчката, както и разходите за връщането на стокатаобратно в 14-дневенсрок.
14-дневният срок започва да тече от датата на:
• сключванена договора – при договор за услуги;
• приеманена стоките от потребителя или оттрето лице, различно от превозвача
В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора, потребителят следва да върне стоката
на търговеца, придружена с този формуляр. В срок от 14 дни, считано от датата, на която стоката е
била предадена на търговеца, той възстановява всички суми получени от потребителя, без разходите за
доставка.
За целта стоката трябва да бъде в цялостен търговски вид - неразопакована и неупотребявана, с
придружаващите я документи (касов бон, фактура, гаранционна карта).В случай че към стоката е
имало обявени подаръци, трябва да бъдат върнати и те.
УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ / ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕН ПРОДУКТ
* Срокът за връщане е 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката.
* В обратно изпратената пратка освен бланка за връщане на закупена стока, трябва да бъде приложено и доказателство за
закупуването (касов бон, фактура). Задължително условие е върнатите продукти да са в изряден търговски вид, без да са използвани.
* Транспортните разходи са за сметка на Клиента и не се възстановяват. Пратки, изпратени с наложенплатеж, не се приемат!
* Закупен артикул, който е изпълнен по индивидуални изисквания (по поръчка), не подлежи на замяна или връщане.
* След получаване на върната стока и прегледа ѝ, стойността, без транспортните разходи, се възстановява на Клиента по сметка в
срок от 14 /четиринадесет/ дни.
* Стока, чието връщане / рекламация не може да бъде приета (напр.: ако е изпратена след посочения срок, ако не е придружена с
касова бележка, ако не е в добър търговски вид, ако е преминала някаква обработка или е с премахнати стикери) ще бъде изпратена
обратно наКлиента за негова сметка.
* Ако по някаква причина Клиентът е сбъркал и е посочил друг продукт от това, което е искал и до изпращане на поръчката не е
установил грешката си може да се свърже в офиса на фирмата, за да бъде взето решение как ще се процедира. Всеки случай се
разглежда индивидуално. Разходите за връщане на продукт и изпращане на нов са за сметка на Клиента. Ако новата поръчка е поскъпа или по-евтина се доплаща / снема разликата. Търговецът е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение,
ако обстоятелствата го налагат.
* На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от Клиента (грешно изпратен продукт). Клиентът може да я
откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. При явно несъответствие на получената стока със заявената,
незабавно се свържете с нас на някой от телефоните ни. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и
наименованието на продукта, който е изпратен към Клиента. При установяване на такава грешка, Клиентът връща продукта за
сметканаТърговецаиму се изпраща верния.
* На рекламация не подлежи стока,за коятоКлиента е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект.
* Рекламации, отнасящи се до механични повреди, възникнали по време на транспорта, ще бъдат разглеждани само въз основа на
протокол за рекламация изготвен в присъствието на куриера. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното
предаване, се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол от куриера, в който е описано констатираното състояние
на пратката и нейната опаковка. В този случай Клиентът може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя
отговорност. Ако Клиентът приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването ѝ, отговорностите по
рекламация се прехвърлят към куриера, доставил пратката на Клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на
праткина съответната куриерскафирма.
* При предявяване на рекламация в срок до 14 /четиринадесет/ работни дни от датата на покупката при спазени всички условия на
магазина, както и всички действащи законови разпоредби, Клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за
замяна на стоката с друга или за отбив от цената. Всички разходи, които Клиентът е направил за получаването и връщането на
закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на Клиента.
* Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.
ОБСЛУЖВАНЕ НА ВРЪЩАНЕ / РЕКЛАМАЦИЯ
Обслужването на рекламации става по реда описан по-долу.
* Попълване на формуляр за връщане / подмяна с описано подробно становище на причините за връщане / рекламация. След
получаване на формуляра, Търговецът връща отговор на Клиента на валиден имейл адрес или по телефона. Търговецът си
запазва правото да не приеме констатацията на Клиента, ако прецени, че основанието му за връщане / рекламация е
неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна наКлиента.
В случай че от получения формуляр не става ясно за причините по предявената рекламация, Търговецът уведомява Клиента за
правата му по подходящ начин (телефон или валиден имейл).
* Клиентът връща закупения продукт по удобен за него начин и за негова сметка на посочените адреси. Важно е пратките да
бъдат добре опаковани. Пратки, които поради неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, ще бъдат връщани
на клиента за негова сметка.
* ВАЖНО: Пратки, изпратени за наша сметка, няма да бъдат приемани! Транспортни разходи ще бъдат възстановени на Клиента
след констатиран дефект и невъзможността стоката да бъде приведена в съответствие с договора за продажба. Сумата ще бъде
изплатена по банков път.
* За всяка стока върната с рекламация се предприемат следните действия по обслужването ѝ:
1. В срок от 30 / тридесет/ дни се прави проверка на продукта и се установява нейната неизправност или дефект. Търговецът
дава информация наКлиента на валиден имейл адрес или по телефона.
2. Търговецът изпраща наКлиента:
- ремонтиран продукт и приведен във вид според договореностите;
- нов продукт от същия вид за собствена сметка, ако продуктът не подлежи на ремонт и дефекта се окаже фабричен; В случай че
не може да бъде подсигурен същият продукт, предлага варианти за избор на друг продукт от същата стойност или на друга с
доплащане / снемане на цената.
- в случай че стоката не може да бъде заменена с друга или ремонтирана, възстановява сумата по закупуването на продукта.
* При отхвърляне на предявената рекламация и попълнен констативен протокол Търговецът уведомява Клиента за становището
си, като изпрати копие от констативния протокол на посочения от Клиента имейл адрес. Клиентът уведомява Търговеца по
телефон или имейл за последващи действия относно рекламационния продукт. При заявяване за обратно получаване, продукта
и констативния протокол се изпращат на Клиента по удобен за него начин, като разходите по получаването са за негова сметка.
* Ако в 30 /тридесет/ дневен срок след уведомяването, Клиента не потърси стоката си Търговеца запазва правото си да се
разпорежда със стоката както намери за добре и не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите така и по
направените разходиза тях на първоначалния им притежател.